Εκπαιδευτικό πρόγραμμα και πρόγραμμα πρακτικής για νέους που αποχωρούν λόγω ενηλικίωσης από τα ιδρύματα και τις δομές προστασίας

Πρώτη έκθεση διαθέσιμη από τον Απρίλιο 2022

Currículum de formación e itinerario de prácticas en centros de trabajo para jóvenes atendidos bajo el sistema de protección a menores.

DESCARGAR

Training curriculum and internship itinerary for youth leaving protected environments

DOWNLOAD

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα και πρόγραμμα πρακτικής για νέους που ενηλικιώνονται και αποχωρούν από τα ιδρύματα και τις δομές προστασίας.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ

Curriculum formativo e percorso di stage per giovani in uscita da ambienti protetti

SCARICARE