Εκπαιδευτικό πρόγραμμα και πρόγραμμα πρακτικής για νέους που αποχωρούν λόγω ενηλικίωσης από τα ιδρύματα και τις δομές προστασίας

Πρώτη έκθεση διαθέσιμη από τον Απρίλιο 2022

Currículum de formación e itinerario de prácticas en centros de trabajo para jóvenes atendidos bajo el sistema de protección a menores.

Training curriculum and internship itinerary for youth leaving protected environments

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα και πρόγραμμα πρακτικής για νέους που ενηλικιώνονται και αποχωρούν από τα ιδρύματα και τις δομές προστασίας.

Curriculum formativo e percorso di stage per giovani in uscita da ambienti protetti