Οδηγός αναφοράς για την κοινωνική και εργασιακή ένταξη των νέων που ζουν υπό προστασία

Ο οδηγός θα είναι διαθέσιμος τον Οκτώβριο του 2021

Guía de referencia para la Inserción sociolaboral de jóvenes que viven bajo el sistema de protección a menores.

DESCARGAR

Reference guide for Social and Labour Inclusion of young people living under protection.

DOWNLOAD

Οδηγός αναφοράς για την κοινωνική και εργασιακή ένταξη των νέων που ζουν υπό προστασία.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ

Guida di riferimento per l'inclusione sociale e del lavoro dei giovani che vivono sotto protezione.

SCARICARE